1. Aard van het cameratoezicht

1.1. Vlot Horeca BV hanteert cameratoezicht ten behoeve van:

  • toegangscontrole van gebouwen en terreinen van Vlot Horeca BV,
  • preventie en registratie van overlast, zoals vandalisme, toezicht op de werkplekken van personeel van Vlot Horeca BV,
  • registratie van wangedrag van personeel van Vlot Horeca BV,
  • preventie en registratie van diefstal door personeel van Vlot Horeca BV,
  • preventie en registratie van strafbare feiten door derden (zoals inbraak, diefstal of vernieling), en alles dat daar direct mee samenhangt.

1.2. De beelden worden uitsluitend bij een melding van een incident uitgekeken.

1.3. Het cameratoezicht wordt aangekondigd doordat de camera's duidelijk zichtbaar zijn opgehangen, en op andere duidelijk herkenbare wijze indien de situatie daarom vraagt.

2. Verborgen camera's

2.1. Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera's.

3. Uitvoering van het cameratoezicht

3.1. Het cameratoezicht wordt in de praktijk uitgevoerd door het facilitair beheer. Vlot Horeca BV blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het cameratoezicht.

4. Bewaartermijn van beelden

4.1. Na vastlegging worden de beelden gedurende 24 uur bewaard met het oog op gebruik voor de onder "Aard van het cameratoezicht" genoemde doelen.

4.2. Indien op de beelden een incident zichtbaar is betreffende het onder "Aard van het cameratoezicht" genoemde, mogen deze beelden langer worden bewaard en wel totdat het incident is opgelost.

4.3. Na verstrijken van deze termijn of de oplossing van een incident worden de beelden gewist door ze te overschrijven met een nieuwe opname.

4.4. Op verzoek van een persoon die is vastgelegd op camerabeelden zullen deze beelden worden gewist als er geen noodzaak meer is krachtens dit reglement om de beelden nog langer te bewaren.

#.Toegang en beveiliging van beelden

4.5. Het facilitair beheer heeft adequate maatregelen genomen ter beveiliging van ongeautoriseerde toegang tot of misbruik van opgeslagen camerabeelden.

4.6. De beelden zijn op een apart, besloten systeem opgeslagen en niet via het netwerk toegankelijk voor anderen dan het facilitair beheer.

5. Inzage en kopieën van camerabeelden

5.1. Inzage in camerabeelden is mogelijk door middel van opvraging van een kopie van deze beelden zoals hieronder vermeld.

5.2. Een persoon die is vastgelegd op camerabeelden kan een kopie van deze beelden verkrijgen door een verzoek langs elektronische of schriftelijke weg in te dienen bij Vlot Horeca BV.

5.3. Een verzoek tot inzage of opvraging van een kopie vereist legitimatie en een duidelijke aanduiding van het tijdvak waarop de betrokkene vermoedt dat hij gefilmd is.

5.4. Een verzoek kan worden geweigerd als het excessief is of in zeer korte tijd na een vorig verzoek is gedaan.

5.5. Voor afhandelen van inzageverzoeken en het verstrekken van een kopie worden geen kosten gerekend. Voor extra kopieën kunnen administratiekosten worden geheven.

6. Afgifte van camerabeelden

6.1. Opgenomen camerabeelden worden uitsluitend aan Justitie verstrekt wanneer daartoe een wettig gegeven bevel door een Officier van Justitie is ontvangen, of wanneer een andere wettelijke regeling Vlot Horeca BV hiertoe verplicht.

6.2. Indien op de beelden bewijs aanwezig is van strafbare feiten, kan Vlot Horeca BV besluiten hiervan aangifte te doen en als bewijs de camerabeelden vrijwillig overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.

6.3. Geen inzage wordt verstrekt aan private partijen, behalve wanneer zij zelf in beeld zijn (zie 'Inzage en kopieën' hierboven).

7. Klachten en vragen

7.1. Bij vragen of klachten over de toepassing van het camerasysteem en over het gedrag van de betrokken medewerkers kunnen worden ingediend bij Vlot Horeca BV zelf. De contactgegevens zijn: info@castellumcafe.nl

7.2. Binnen uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht zal een reactie worden gegeven.

7.3. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist Vlot Horeca BV.